Dịch vụ xỏ khuyên cơ thể

MỘT SỐ VỊ TRÍ XỎ KHUYÊN CƠ THỂ

NAVEL PIERCING
210.000Đ/LỖ
COLLARBONE PIERCING
210.000Đ/LỖ
NOSTRIL PIERCING
180.000Đ/LỖ
SEPTUM PIERCING
270.000Đ/LỖ
LIP PIERCING
210.000Đ/LỖ
LIPSKIN PIERCING
270.000Đ/LỖ
TONGUE PIERCING
270.000Đ/LỖ
HEAD TONGUE PIERCING
270.000Đ/LỖ
NIPPLE PIERCING
270.000Đ/LỖ